Het initiatief tot het oprichten van de vereniging het Atheïstisch Verbond is ontstaan als reactie op de in de maatschappij wel veelvuldig aanwezige ‘religieuze geluiden’ en initiatieven, terwijl daarentegen uit atheïstische hoek veel minder wordt gehoord. Daardoor ontstaat nogal eens de indruk dat ‘de atheïst’ niet zou bestaan. Terwijl er meer niet-religieuzen zijn dan religieuzen.

 

Om het gemis aan een atheïstisch stemgeluid op te heffen wil het Atheïstisch Verbond op praktische wijze invulling geven aan het uitdragen en bewaken van het humanistisch-atheïstische gedachtegoed. Het wil ‘de atheïst’ een stem te geven.

Het Atheïstisch Verbond wil haar taak en maatschappelijke betrokkenheid o.a. tonen door gevraagd, maar ook ongevraagd, te reageren op maatschappelijke aandachtspunten en gebeurtenissen.

Soms is het nodig om een atheïstische geluid te laten horen in politieke of ethische discussies binnen de samenleving en ook hier zetten wij ons voor in. 

 

 

mensen

 

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel het atheïstisch stemgeluid een plaats te geven in het openbare debat en in brede zin op te komen voor het humanistisch gedachtegoed.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. allen te verenigen die met het beginsel van het atheïstisch gedachtegoed instemmen;

b. een middelpunt te zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van atheïstisch humanistische levensovertuigingen;

c. een platform te bieden om in georganiseerd verband initiatieven te ontplooien;

d. het initiëren van maatschappelijke discussie over vrijheid van eigen invulling van leven en sterven;

e. activiteiten te ontwikkelen, of deel te nemen aan activiteiten van anderen, welke bijdragen aan een samenleving van mensen die zich hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun medemens,de natuur en die samenleving bewust zijn

f. het bewerkstelligen van een seculiere staat/overheid (strikte scheiding van staat en kerk);

g. er voor te pleiten dat de (grond)wet vrij is van artikelen die religies een bijzondere positie toekennen;

h. te pleiten voor uitsluitend openbaar onderwijs;

i. vraagbaak te zijn voor derden en hen uitleg geven over het atheïstisch gedachtegoed;

j. diegenen te ondersteunen die worstelen met geloofstwijfel;

k. gevraagd en ongevraagd naar buiten te treden om het atheïstisch gedachtegoed kenbaar te maken;

l. middelen te vergaren en beschikbaar te stellen om daarmee het uitdragen van het atheïstisch gedachtegoed te bekostigen en voorts om initiatieven te ontwikkelen van diverse maatschappelijke en sociale aard.

 

Ons Logo

Ons logo bestaat uit meerdere gekleurde keien. De vijf kleine rondjes symboliseren de diversiteit van 'de atheist'. De rondjes zijn allemaal ongeveer rond, maar toch weer niet gelijk. Ook verschillen ze van kleur. De rondjes geven daarmee aan dat atheisten op een punt dezelfde overtuiging hebben, te weten het niet-geloven in een god of goden. Als individu is de atheist echter verschillend.

De rondjes die elkaar enigszins overlappen symboliseren de atheisten die veel met de anderen overeenstemmen. Het solitair staande rondje staat voor de andersdenkenden. De verschillende kleuren geven aan dat 'de atheist' een bonte verzameling van zelfdenkende individuen is,daaronder zelfs grijze muizen. Al deze individuen leven op een en dezelfde aardbolm het grotere gele rondje;

De rondjes zien er ook uit als keien, Keien vinden hun oorsprong in een ver verleden en zijn op natuurlijke wijze ontstaan. Dat geeft meteen aan dat atheisme een oude geschiedenis heeft en een keiharde realiteit betreft.

 

Andere symboliek van de vereniging.

Elk jaar rijkt de vereniging op de atheismedag een trofee uit aan de "Atheist van het Jaar". Deze trofee betreft een eenvoudig 'beeldje' van graniet, een zeer hard gesteente, met een inscriptie op een roestvrij-stalen-plaatje en met ons logo. Middels deze uitvoering en materiaalkeuze wordt de 'eenvoud' van atheisme uitgebeeld, dat atheisme geen vastgeroest (RVS) en daarmee een niet-dogmatische levensovertuiging betreft en het de keiharde (granieten) waarheid er van uitdrukt. Het logo drukt de verscheidenheid van atheisten uit.

Hieronder een foto van de trofee uit 2020:

AVbeeldje2020klein