HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET ATHEÏSTISCH VERBOND versie 3.1 (op de Algemene Ledenvergadering van 28-03-2015 door de vergadering goedgekeurd)

 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

 

Artikel 2. Lidmaatschap 

 1. Onder leden worden in dit reglement verstaan:
 2. Algemene leden
 3. Ereleden
 4. Ambassadeur

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van de Statuten dient de schriftelijke aanmelding te geschieden via de website: http://www.atheistischverbond.org 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Opzegging dient te geschieden door middel van email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief naar het adres van de vereniging. Opzeggen dient minimaal een maand vóór het begin van een nieuw kalenderjaar te geschieden, derhalve vóór 1 december van het lopende jaar.

Artikel 3. Ambassadeurschap 

Het ambassadeurschap wordt bekleed door iemand die maatschappelijk enige bekendheid geniet. De functie betreft m.n. het (meer) bekendmaken van atheïsme in het algemeen en het Atheïstisch Verbond in het bijzonder.

Daarvoor in aanmerking komende personen worden door het bestuur gevraagd, al dan niet in eerste instantie door anderen voorgedragen. De functie wordt bekleed voor een periode van twee jaar. Na wederzijds goedvinden bestaat de mogelijkheid van verlenging met een periode van twee jaar.

 

Artikel 4. Het bestuur 

 1. Een lid van het bestuur:
 2. moet lid zijn van de vereniging, tenminste 18 jaar zijn en de doelstellingen van het AV onderschrijven.
 3. b. wordt verkozen voor de duur van vier jaren. Daarna kan hij/zij aansluitend eenmaal worden herkozen.
 4. Met betrekking tot 4-b, tweede zin, kan een uitzondering worden gemaakt indien voor het op te stappen bestuurslid geen adequate opvolger  beschikbaar is, met gevolg dat door wegvallen van het bestuurslid het goed functioneren van het bestuur in het geding komt. In dat geval kan de vergadering besluiten het betreffende bestuurslid voor de periode van een jaar te herbenoemen. Deze noodvoorziening kan indien nodig meermaals worden toegepast.
 1. Het bestuur omvat de functies van:

-voorzitter,

-secretaris,

-penningmeester,

-gewone leden.

De voorzitter wordt rechtstreeks in functie gekozen.

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging en nemen alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
 2. Het bestuur heeft het recht om, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 van de statuten, besluiten te nemen over de orde binnen de vereniging die bindend zijn voor zichzelf en voor de leden van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, doch tenminste twee keer per jaar. Verder wordt er via de elektronische weg vergaderd.
 4. Het bestuur stelt jaarlijks een resultatenrekening op, voorts een balans en een begroting waarin de kostenramingen zijn gespecificeerd. Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Door het instemmen met de resultatenrekening wordt de penningmeester decharge verleend.


Artikel 5. Taken bestuursleden 

 1. De voorzitter is onder meer belast met:
 2. de algemene leiding van het bestuur,
 3. coördinatie van de activiteiten van het bestuur en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid,
 4. het er op toezien dat de bestuursleden de hun bij het huishoudelijk reglement opgelegde werkzaamheden naar behoren verrichten,
 5. het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen,
 6. het onderhouden van ledencontacten,
 7. de P.R. van de vereniging en is verantwoordelijk voor het woordvoerderschap.

 1. De secretaris is onder meer belast met: 
 2. het in overleg met de voorzitter/penningmeester opstellen van de agenda voor een bestuursvergadering en algemene vergadering,
 3. het bijhouden van de notulen van de vergaderingen,
 4. het aankondigen van vergaderingen, bijeenkomsten, verkiezingen en stemmingen,
 5. het voeren van correspondentie en archiveren daarvan van alle door hem/haar ontvangen en verzonden brieven, voor zover dit niet behoort tot de taak van een ander bestuurslid,
 6. het opstellen van een jaarverslag,
 7. het schriftelijk mededelen van een schorsing of ontzetting, als bedoeld in artikel 6 van de statuten.

 1. De penningmeester is onder meer belast met:
 2. de inning en het beheer van de gelden van de vereniging,
 3. het bijhouden van de boekhouding,
 4. het voeren van correspondentie over financiële zaken en het archiveren van alle door hem/haar ontvangen en verzonden brieven voor zover deze betrekking hebben op de financiën van de vereniging,
 5. het indienen van een jaarbegroting,
 6. het opstellen van een financieel verslag dat tenminste de gegevens bevat bedoeld in artikel 15 van de statuten,
 7. regelt verzekeringen, subsidies,
 8. doet voorstellen aan het bestuur voor de hoogte van de contributies,
 9. houdt de ledenadministratie bij, welke gekoppeld is aan de financiële administratie.

Artikel 6. Commissies 

 1. Het bestuur kan een of meer vaste commissies instellen en opheffen die haar ondersteunen en bijstaan bij haar werkzaamheden. Binnen commissies kunnen coördinatoren worden belast met activiteiten. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering over de commissies.

 1. Mogelijke commissies zijn:
 2. De redactiecommissie. Deze commissie voert het beleid ten aanzien van de inhoud van de website. Vast lid van de commissie is de beheerder van de site.
 3. Commissie Public Relations.
 4. De commissie Public Relations heeft onder meer tot taak het verzorgen van voorlichting en het werven van sponsors.
 5. De voorzitter is ondermeer belast met:
 6. de verantwoordelijkheid voor het PR-beleid van de vereniging en het uitdragen van dit beleid en de uitvoering ervan,
 7. de verantwoordelijkheid voor het sponsorbeleid en zorgdragen voor het uitvoeren ervan,
 8. het ten minste 2 keer per jaar voeren van overleg met de leden van de commissie PR/Sponsoring,
 9. het inbrengen en bespreken van zaken betreffende de Commissie in het bestuur,
 10. de verantwoordelijkheid voor de fondsenverwerving,
 11. de activiteitencommissie.

De voorzitter van de commissie hoeft niet de voorzitter van de vereniging te zijn.

De commissie is, in overleg met het algemeen bestuur, belast met het organiseren van ledenbijeenkomsten, anders dan ledenvergaderingen, op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau.

Artikel 7. Kascommissie. 

1.De kascommissie bestaat uit 2 gewone leden en een plaatsvervangend lid die worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.

2.De leden worden benoemd voor een aaneengesloten periode van 2 jaar en zijn niet terstond herbenoembaar.

3.De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

4.De leden dienen op het moment van hun benoeming ten minste 18 jaar oud zijn.

5.Op de daartoe bestemde algemene ledenvergadering treedt het langstzittende lid af en treedt het plaatsvervangend lid in de plaats van het aftredende lid. De algemene ledenvergadering benoemt een nieuw plaatsvervangend lid.

6.In geval meerdere leden gelijktijdig aftreden benoemt de algemene ledenvergadering evenzoveel leden en bepaalt tevens wie als plaatsvervangend lid wordt benoemd.

Artikel 8. Taak kascommissie 

 1. De kascommissie heeft tot taak:

-het controleren van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van het bestuur,

-het uitbrengen van een schriftelijk verslag van haar bevindingen op de daartoe bestemde algemene ledenvergadering,

-het doen van een voorstel op de algemene ledenvergadering om het bestuur al dan niet decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar.

2.Ten behoeve van de in het eerste lid genoemde taak verschaft het bestuur desgevraagd alle inlichtingen en toont zij de kas en de waarden en verleent zij inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging.

 

Artikel 9. Contributie 

 1. De ledenvergadering stelt de contributie vast. Het bestuur doet binnen een maand na vaststelling daarvan mededeling aan haar leden.

De vereniging kent twee vormen van contributie, daarnaast ook de mogelijkheid van donatie:

 1. het basislidmaatschap: de inkomsten hiervan dienen in ieder geval de organisatorische verenigingskosten te dekken
 2. het steunlidmaatschap: naast inkomsten voor organisatie en vereniging, zijnde een bedrag ter hoogte van het basislidmaatschap, behelst de bijdrage een donatie voor het AV-actiefonds. 
 3. De jaarlijkse contributie wordt in één keer geheven.
 4. Een verenigingslid draagt er voor zorg dat hij/zij na een verzoek tot betaling van de contributie deze binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek voldoet.

 

Artikel 10. Rechten en plichten van de leden 

 1. Elk lid krijgt bij toetreding een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement elektronisch toegestuurd.
 2. Ieder lid heeft het recht om:
 3. voorstellen aan het bestuur te doen,
 4. deel te nemen aan het ledenforum.
 5. Ieder lid heeft de plicht om:
 6. het in de statuten en huishoudelijk reglement en alle andere regelingen en bepalingen die op de vereniging van toepassing zijn na te leven,
 7. bij verhuizing en/of post- en mailadreswijziging hiervan zo spoedig mogelijk per post of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kennis te geven aan de penningmeester ledenadministratie van de Vereniging,
 8. bij beëindiging van het lidmaatschap alle verplichtingen ten opzichte van de vereniging na te komen tot aan de dag van beëindiging,
 9. tot tijdige betaling van de contributie over te gaan.

 

Artikel 11. Ledenvergadering 

 1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter.
 2. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend.
 3. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gemaakt door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon.
 4. De ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
 5. Op de ledenvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor, deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden.
 6. Op verzoek van een stemgerechtigd lid tot het houden van een extra ledenvergadering, moet het bestuur een bericht sturen naar de leden met de mededeling van dit verzoek onder opgave van de reden van het verzoek. De leden worden in het bericht gevraagd middels een mail te laten weten of men dit verzoek ondersteunt of niet.

 

Artikel 12. Verkiezingen 

Ten behoeve van toetreding, aftreding en (her)verkiezing van leden van het bestuur houdt het bestuur ieder jaar op de jaarvergadering verkiezingen. Deze verkiezingen vinden in principe plaats door middel van schriftelijke stemmingen gehouden op de ledenvergadering. Indien door de aanwezigen akkoord bevonden kan volstaan worden met handopsteken.

Een nieuw toegetreden bestuurslid zal in ieder geval de eerste zes maanden als aspirant-bestuurslid fungeren. Na die periode zal binnen het bestuur, tezamen met het aspirant-lid, geoordeeld worden of functioneren van het aspirant-lid conform de verwachtingen heeft plaatsgevonden. De voorzitter neemt na beraad hierin een beslissing.

Indien geroyeerd, dan kan het betreffende lid daartegen binnen een maand bezwaar aantekenen bij het bestuur. Daarop zal de voorzitter wederom na beraad een beslissing nemen. De leden zullen in de eerstvolgende nieuwsbrief van de beslissing op de hoogte worden gebracht. Voor op de navolgende ALV zal het royement op de agenda worden geplaatst zodat de vergadering zich kan uitspreken.

 

Artikel 13. Stemmingen 

Stemgerechtigd zijn de hiervoor genoemde leden. Ieder lid heeft één stem. Indien een (echt)paar lid is en eenmaal contributie betaalt, dan heeft dit (echt)paar één stem.

1.Volmachten:

Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn/haar stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

2.Stemvormen:

Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Over zaken bij voorkeur door handopsteken, maar dit kan ook, op verzoek van de ledenvergadering, schriftelijk plaatsvinden.

 1. Stemverhoudingen:

Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 14. Wijzigingen 

 1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

2.Tot wijziging kan door de ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.De wijziging(en) gaat/gaan direct na aanname op dezelfde ledenvergadering in.

4.Vanwege aanpassing dient het huishoudelijk reglement een aangepast opvolgend versienummer krijgen.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

1.De statuten en het huishoudelijk reglement, evenals de verdere besluiten van het bestuur, liggen ter inzage en kunnen worden verkregen bij de secretaris van het bestuur.

2.In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover twijfel bestaat, beslist het bestuur.

3.In het geval waarin dit huishoudelijk reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de statuten gelden de bepalingen van de statuten.

Dit reglement treedt in werking op de dag van goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 28 maart 2015 te Harderwijk.

Voorzitter ad interim:Secretaris:Penningmeester:

P.A. WaterdrinkervacantP.A. Waterdrinker